ALGEMENE VOORWAARDEN NOORDAM&VANDENBRINK MET HANDELSNAAM Team Academie Organisatie development

 

Artikel 1              Toepasselijkheid en totstandkoming overeenkomst

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Noordam&vandenBrink en opdrachtgevers betreffende de opdracht tot het houden van of uitvoeren van cursussen, trainingen, workshops en andere vormen van opleiding, dan wel coaching, dan advisering in de ruimste zins des woords, hierna te noemen ‘diensten’.
 2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Noordam&vandenBrink.
 3. Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij zij door Noordam&vandenBrink schriftelijk zijn aanvaard.
 4. De overeenkomst tussen Noordam&vandenBrink en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening door opdrachtgever van de schriftelijke bevestiging door Noordam&vandenBrink aan de opdrachtgever.
 5. De opdrachtgever heeft een bedenktijd van tenminste 14 dagen na datum van ondertekening.
 6. Alle medewerkers van Noordam&vandenBrink en/of door Noordam&vandenBrink ingehuurde medewerkers achten zich verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zowel door ons, zowel in woord als in geschrift, tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden ter kennis komt.

Artikel 2              Betaling en in gebreke bij betaling

 1. Noordam&vandenBrink brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen voor de geleverde diensten in rekening door middel van een factuur. De opdrachtgever dient het verschuldigde factuurbedrag te voldoen en wel binnen 14 dagen na factuurdatum op de door Noordam&vandenBrink aangegeven wijze, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Bij alle diensten wordt geen BTW berekend en wordt dit op de factuur aangegeven tenzij vooraf anders is overeengekomen (CRKBO-regeling).
 3. Bij achterwege blijven van tijdige betaling staat het Noordam&vandenBrink vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke (incasso)kosten, ten laste van de opdrachtgever. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. In ieder geval zal verschuldigd zijn bij niet-tijdige betaling voor buitengerechtelijke incassokosten een bedrag groot 10% van het verschuldigde bedrag.

Artikel 3              Annulering of opschorting door opdrachtgever

 1. De opdrachtgever voor diensten heeft het recht te annuleren per aangetekend verzonden brief. Ook heeft de opdrachtgever het recht de diensten op een andere datum of plaats te laten uitvoeren dan oorspronkelijk was overeengekomen.
 2. Annulering of verplaatsen kan door de opdrachtgever tot 20 werkdagen voor aanvang van diensten kosteloos geschieden.
 3. Bij annulering korter dan 20 werkdagen tot maximaal 10 werkdagen voor aanvang van de diensten, is de opdrachtgever verplicht 75% van het offertebedrag van de geannuleerde diensten te vergoeden tenzij er een nieuwe datum wordt afgesproken.
 4. Bij annulering korter dan 10 werkdagen voor aanvang met de voorbereidende werkzaamheden is de opdrachtgever verplicht 100% van het offertebedrag van de geannuleerde dienst(en) te vergoeden tenzij er een nieuwe datum wordt afgesproken.
 5. Bij open inschrijving geldt een bedenktijd van 14 dagen na datum van ondertekening.

Artikel 4              Annulering of opschorting door Noordam&vandenBrink

 1. Noordam&vandenBrink heeft het recht om de diensten op te schorten of te annuleren als er sprake is van overmacht. Er wordt met de opdrachtgever overlegd welke mogelijkheden er zijn om de dienst(en) op een andere datum te plannen.
 2. Noordam&vandenBrink hebben de verplichting eventuele terugbetalingen die moeten worden gedaan, binnen 1 kalendermaand na officiële annulering of opschorting te voldoen.
 3. Noordam&vandenBrink is, ongeacht de oorzaak, niet aansprakelijk voor gemaakte kosten door de opdrachtgever zoals de kosten van de huur van de locatie en reis- en salariskosten van deelnemers en eventuele andere derving
 4. Noordam&vandenBrink heeft het recht de diensten onmiddellijk, tijdelijk, en/of definitief te staken wanneer de opdrachtgever in surseance van betaling of faillissement verkeert. Deze gevallen ontslaat de opdrachtgever niet van zijn verplichting tot betaling van de overeengekomen som voor de diensten.

 Artikel 5              Auteursrecht

 1. Het auteursrecht op de door Noordam&vandenBrink uitgegeven brochure, projectmateriaal en cursusmateriaal berust bij Noordam&vandenBrink, tenzij een andere auteursrecht hebben op het werk zelf is aangegeven.
 2. Het auteursrecht op rapporten, voorstellen, hand-outs, PowerPoint presentaties en andere bescheiden voortkomen uit de werkzaamheden van Noordam&vandenBrink, berust uitsluitend bij Noordam&vandenBrink. Tenzij vooraf anders is afgesproken met de opdrachtgever.

Artikel 6              Aansprakelijkheid

 1. Noordam&vandenBrink spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de leveringsvoorwaarden uit te voeren.
 2. Noordam&vandenBrink aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade anders dan in het geval van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.
 3. Noordam&vandenBrink is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Noordam&vandenBrink zal niet aansprakelijk worden gesteld indien de opdrachtgever de mogelijkheid heeft de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij of die van derden aan te spreken.

Artikel 7              Informatie verplichting

 1. Vragen van administratieve aard of met betrekking tot het onderwijs worden door Noordam&vandenBrink altijd binnen 36 uur na ontvangst van de vraag beantwoord. Brieven met een langere verwerkingstijd beantwoorden wij binnen 24 uur met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer men een uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 8              Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst en de daaruit voortvloeiende geschillen is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de kantonrechter, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in Groningen.

Meppel, januari 2019